D E C L A R A Ţ I A

Comitetului de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din România adresat Electoratului român de stânga şi Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din întreaga lume.

 

Comitetul de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Miscărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din România a fost înfiinţat pe 25 decembrie 2008, în Bucureşti, ca răspuns la necesităţile economice, sociale şi politice de interes naţional exprimate de majoritatea alegătorilor români de stânga care refuză să participe la vot pentru susţinerea Partidul SocialDemocrat.

Comitetul de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoresti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din România va acorda o mare atenţie "Legii negării negaţiei" care precizează că "evoluţia societăţii umane reprezintă o revenire permanentă la un nivel superior".

Fondarea Comitetului de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din Romania este un răspuns al mişcării socialsite de stânga din România la provocările prezente şi viitoare economice, sociale şi politice din România.

Scopul principal al Comitetului de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoresti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din Romania este de a promova un permanent dialog, apropiere, cooperare şi solidaritate cu toate partidele şi mişcările socialite de stânga din România pentru realizarea condiţiilor politice necesare unirii acestora într-un partid reprezentativ al stângii socialiste romanesti, bazat pe o ideologie socialistă adaptată exigenţelor economice, sociale şi politice de la începutul Secolui XXI, respectiv "Partidul Socialismului Participativ Român", capabil de a acţiona cu rezultate concrete pentru sprijinirea iniţiativelor principale ale clasei muncitoare, a categoriilor şi mişcărilor sociale, a tuturor, militanţilor socialişti de stânga, a sindicatelor şi organizaţiilor neguvernamentale pentru realizarea unei societăţi fără oameni săraci punând interesele cetăţenilor şi dreptatea socială înaintea profitului marilor companii internaţionale.

Comitetul de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din România a fost creat de către membrii Comitetului de Iniţiativă pentru Unitatea Mişcării Muncitoreşti şi Socialiste din România înfiinţat pe 29 aprilie 2002, de către membrii ai fostelor partide Partidul Socialsit al Muncii, Partidul Muncitoresc Român şi Partidul Socialist Muncitoresc Român, de către membrii şi simpatizanţi ai Partidului Alianţa Socoaistă şi Partidul Socialist Român, de către reprezentanţi ai muncitorilor, sindicatelor, mişcărilor de tineret şi femei, ai mişcării socialiste şi comuniste, de simpatizanţi şi militanţi ai mişcării stânga din toate structurile societăţii româneşti.

Principalele direcţii de acţiune ale Comitetului de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din România.
Luând în considerare faptul că Legea Siguranţei Naţionale nu permite crearea unui partid comunist, în ţara noastră şi că apropierea făcută pe plan internaţional de către societatea capitalistă între comunism şi fascism ca sisteme care generează "conduceri totalitare", are ca scop principal de a pune partidele comuniste în afara legii, Comitetul Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Comuniste din România va acţiona pentru a face cunoscute şi a dezbatere cu toate partidele şi mişcările sociale de stânga din ţara noastră şi din întreaga lume, tezele "Socialismului Participativ Românesc la începutul Secolului al XXI" pentru a înfiinţa împreună , în ţara noastră , "Partidul Socialsimului Participativ Român".

Pornind de la faptul că obiectivul principal al Partidului Socialsimului Participativ Român este de a găsi soluţii pentru creşterea standardului de viaţă al poporului muncitor în activitatea sa va porni de la principiul că "cea mai bun de protecţie socială se realizează prin asigurarea de locuri de muncă". Din acest motiv Partidul Socialsimului participativ Român va milita pentru un "Nou Spaţiu Public" şi un "Stat Particpativ" în loc de prezentul "Statului Minimal". "Statul Participativ" va trebui să asigure un echilibru pe bază de eficienţă între proprietatea publică şi privată şi să promoveze cu consecinţă "Economia Mixtă".

"Partidul Socialsimului Participativ Român" va milita pentru promovarea în viaţa socială a societăţii româneşti a, "democraţiei participative" în locul "democraţiei reprezentative" şi pentru o adevărată "democraţie industrială", capabilă să ofere nu numai "drepturi salariale mai bune" dar şi "drepturi participative" rezultate prin "reformarea şi socializarea activităţilor economice şi sociale", care vor permite oamenilor muncii participarea la luarea deciziilor la locurile lor de muncă şi o mai echitabilă repartizare a profitului obţinut din munca lor.

Luând în considerare faptul că numărul proletariatului industrial şi agricol va scădea în viitorul apropiat "Partidul Socialismului Participativ Român" va acorda o atenţie deosebită apariţiei şi diversificarii "noilor categorii sociale" care includ şi un nou tip de "proletariat tehnocrat-umanist" capabil să creeze relaţii sociale noi în domeniile economic, tehnico-ştiinţifice şi umanist şi de a se organiza pentru apărarea drepturilor sale. Acesta este motivul pentru care "Partidul Socialsimului Particiaptiv Român" va investi cu prioritate în "capitalul uman", în sprijinirea educaţiei, ştiinţei, artă, culturii şi cercetării. Numai prin acest sprijin educaţia şi ştiinţa poate deveni zi de zi o forţă principală de producţie, fără de care ţara noastră va rămâne pentru mult timp o piaţă de import pentru produsele din ţările dezvoltate şi un exportator de forţă de muncă ieftină.

Partidul Socialsimului Participativ Român va acorda o mare atenţie sprijinirii creşterii nivelului de educaţie a noii "generaţii de tineret", care trebuie să devină în perioada următoare o adevărată forţă motrică în coordonarea importantelor schimbări economice, sociale şi politice din secolului XXI, care va permite evoluţia societăţii de la fosta societate a "socialismului reprezentativ post-feudale de Stat" la viitoarea societate a "socialismului participativ post-capitalist al poporului muncitor". 

Partidul Socialsimului Participativ Român va redefini noţiunile principale de bază ale teoriei socialiste, după cum urmează: 

  • "Lupta de clasă" cu "lupta poporului muncitor pentru dreptate socială";
  • "Dictatura proletariatului" cu "democraţie participativă a poporului muncitor" şi
  • "Centralismul democratic" cu "centralismul participativ". 

Partidul Socialsimului Participativ Român va acţiona pentru: 

  • Punerea în valoare a experienţei pozitive a dialogului şi cooperării cu toate partidele şi mişcările sociale muncitoreşti, socialiste de stânga, comuniste, democrate şi progresiste din întreaga lume, cu respectarea principiilor de egalitate, neamestec în treburile interne şi avantaj reciproc, de cooperare şi consens în luarea deciziilor;
  • Construirea unei Europe fără "dublu standard" formată din ţări suverane şi egale în promovarea tradiţiilor şi culturii naţionale, a valorificării superioare a resurselor materiale şi umane;
  • Promovarea cu consecvenţă a tradiţionalei "politici externe reactive", bazată pe apărare a interesului naţional, a integrităţii teritoriale naţionale, a luptei împotriva războaielor neo- colonialiste şi embargourilor, în locul prezenteit "politici externe pro-active", care acceptă existenţa bazelor militare străine pe teritoriul românesc, precum şi prezenţa trupelor române pe teritoriul altor ţări;
  • Promovarea păcii, ca o condiţie fundamentală pentru dezvoltare şi progres şi multi-polaritatea ca o necesitate obiectivă pentru respectarea legislaţiei internaţionale într-o lume fără războaie şi embargouri;
  • Un nou tip de Internaţionalism necesar pentru construirea unui noi "Internaţionale a Stângii Socialiste" bazată pe acceptarea "modelelor naţionale" generate de condiţiile concrete specifice din fiecare ţară. Acest internaţionalism nou trebuie să fie îmbogăţit cu experienţa acumulată de fiecare partid la nivel naţional şi deciziile luate sa aiba consensul tuturor partidelor membre. Numai acţionând în acest sens va fi posibil să se evite greşelile din trecut şi să se dea continuitate tuturor elementelor pozitive din teoria şi practica partidelor şi mişcărilor muncitoresti, socialiste de stânga şi comuniste din întreaga lume. 

 

Constantin Creţu 
Preşedintele Comitetului de Iniţiativă pentru Unitatea Partidelor şi Mişcărilor Muncitoreşti, Socialiste de Stânga şi Communiste din România
Membru fondator al Partidului Stânga Europeană
Bucureşti/România: 25 December 2009