Schimbarea denumirii Partidului Alianta Socialsita in Partidul Comunist Roman nu este sustinuta de o baza ideologica adecvata

Partidul Socialismului Participativ Roman
www.pspr.forumul-social.ro
E-mail:pspr@forumul-social.ro
Bucuresti/Romania

Comunicat de Presa

Schimbarea denumirii Partidului Alianta Socialsita in Partidul Comunist Roman nu este sustinuta de o baza ideologica adecvata.

Societate capitalista defavoarizeaza marea majoritate a populatiei lumnii si  actioneaza in mod subtil si cu perseverenta pentru cultivarea defetismului si intimidarea celor multi in scopul de a nu actiona uniti pentru  inlocuirea” dictaturii capitalului”  cu “democratia participativa a poporului muncitor” capabila sa edifice o  societate in care sa nu mai existe exploatare si  saracie. Realitatea a dovedit in timp ca  masele nu au o “constiinta comuna” ele au numai” interese comune”. Tocmai aceste ”interese comune” le determina sa actioneze pentru schimbare. Dar acesta schimbarea trebuie sa fie de substanta nu de forma cum  preconizeaza sa faca pe 3 Iulie 2010, Partidul Alianta Socialista din Romania prin  simpla schimbare a denumirii in Partidul Comunist Roman fara a modifica nimic din continutul documentelor programatice ale acestui partid.

Presedintele acestui partid Dl.Constantin Rotaru (proprietar de firme si proprietati imobiliare) a transformat Partidul Alianta Socialsita intr-o anexa a propriilor sale firme.Sediul Central al Partidului Alianta Socialista  din Bucuresti a devenit in timp Sediul Principal al firmelor sale iar multi din angajatii sai au fost promovati pe functii  de conducere in cadrul organelor centrale ale  partidului pentru a fi sigur ca il vor sustine in promovarea intereselor personale. Exista deci o motivatie clara pentru care presedintele Constantin Rotaru nu accepta “tezele socialismului participative romanesc” (www.pspr.forumul-social.ro) desi in discursurile sale demagocice din ultima perioada declara ca promoveaza inlocuirea” democratiei directe” cu “democratia participativa”.

Dupa cum rezulta din revista”Panorama” care apare la Moscova, in cadrul discutiilor purtate la Chisinau cu presedintele Partidului Comunistilor din Republica Moldova , Vladimir Voronin , cu doua saptamani in urma, Dl Constantin Rotaru s-a declarat “socialist democratic” Nu a precizat insa ca este un “socialist democratic reprezentativ” care nu are nimic in comun cu “democratia participativa” si cu “socialistii democratici participativi “ care printre altele sustin  idea ca” functiile de conducere intr-un partid socialist de stanga  sa fie functii de executie nu de comanda” iar presedintii sa fie alesi din randul membrilor Consiilor Nationale nu de congrese pentru ca acesti  presedintii  sa nu iasa de sub controlul conducerii colective a acestor partiede asa  cum s-a intamplat   si in cadrul fostului Partid Comunist Roman .

Analizand situatia internationala vedem ca in Polonia  incepand cu 8 Iunie 2010 s-au interzis simbolurile comuniste. In Ungaria s-a aprobat o lege in acelasi sens iar Partidul Comunist din Bohemia si Moravia  trece prin moment dificile, desi este a patra forta politica din Cehia.

Partidul Alianta Socialista din Romania nu are in prezent  o  baza ideological clara  nici structura in teritoriu care care sa sustina in mod argumentat acesta schimbare de denumire.Din aceste considerente unele din organizatiile teritoriale s-au pronuntat impotriva schimbarii denumirii. Conducerea Partidului Alianta Socialista cu  trei zile inainte de Congres inca nu a transmis spre dezbaterea organizatiilor teri toriale materialele care urmeaza sa fie aprobate si nu s-a initiat un dialog cu  fortele politice de stanga si sindicatele militante  din tara pentru realizarea unei convergante de opinii si actiune.S-a comunicat ca participantii la congres vor primii materilalele supuse dezbaterii numai la intrala in sala congresului.

Preluarea de catre Partidul Alianta Socialsita a denumirii de Partidul Comunist Roman, intr-o perioada in care tara se afla intr-o adanca  criza economica,fara a promova prin documentele programatice o  baza ideologica adecvata  denumirii si realitatilor din tara noastra, cu speranta  ca cei nemultumiti vor prefer ”denumirea” in locul ”bazei ideologice” care sa le sustina cu adevarat interesle  poate compromite pentru o lunga perioada de timp ideia de partid communist in Romania.

Merita totodata subliniat faptul ca  in timp ce Partidul Comunistilor din Republica Moldova, pe care Dl. Constantin Rotaru l-a vizitat in 2009 (fara a lua atitudine impotriva pozitiei antiromanesti de promovare a ”limbii moldovenesti” ca limba oficiala a republicii Moldova  si incercarii de  infiintare in Romania a asa zisei “Asociatii a Moldovenilor din Romania”) si  cu doua saptamani in urma pentru ”consultari bilaterale”, se arata  preocupat in ultimul timp de schimbarea denumirii din partid communist  in Partidul Actiunii Sociale din Republica Moldova, Dl Constantin Rotaru a revenit si mai hotarat de la Chisinau pentru a schimba denunirea  Partidului Alianta Socialista in Partidul Comunist Roman.

In cadrul  Comitetului Executiv al Partidului Stangii Europene, unde am activat pana in decembrie 2007  si in corespondenta  cu majoritatea partidele comuniste, muncitoresti si socialsite de stanga din intreaga lume am atras atentia inca din 2004 asupra faptului ca Romania este un laborator unde se expermenteaza diverse strategii de compromitere si stopare a partidelor de stanga si am solicitat sa organizam actiuni comune in care analizand trecutul si prezentul  sa gasim caile cele mai adecvate pentru a contracara actiunile societatii capitaliste de compromitere a ideologiei comuniste fundamenta de Marx  si pusa in practica functie de conditiile concrete din diferite tari de alti lideri comunisti importanti. Am plecat in aceste solcitari de la concluzia lui Albert Einstein care spunea ca “Nu putem rezolva problemele cu aceleasi metode cu care le-am creat”. Dupa cum am precizat in multe imprejurari pe plan intern si international ” solidaritatea a aparut ca forma de manifestare in zona stangii dar din pacate in prezent  se aplica cu mai multa eficienta in zona dreptei”. Ne bucura deci actiunea recenta de solidaritate a Partidului Comunist din Grecia si a Partidului Comunist din Portugalia organizata la Varsovia pentru sustinerea dreptului la existent a unui partid communist in acesta tara. Din pacate insa legile anticomuniste  se vor imultii in perioada urmatoare in tari din Europa si din intreaga lume si acestea nu vor putea fi  contracarate  decat printr-o abordare unitara si  pragamtica a teoriei Marxiste prin prizma rezultatelor pozitive si a lipsurilor manifestate in  practica concreta din perioada socialsimului real din Europa. Numai printr-o astfel de analiza, de concluzii si actiuni  comune partidele muncitoresti, comuniste si socialiste de stanga  din intrega lume vor  putea gasi modalitatile de promovare a teoriei Marxiste in concordanta cu exigentele evolutiei societatii umane in Secolul XXI ca o necesitate obiectiva de schimbare a actualei societati capitaliste aflate intr-o profunda criza economica, sociala, politica si morala si vor putea actiona impreuna pentru  ca “popoarele muncitoare” sa devina forta motrice capabila sa determine acesta schimbare.

Cu prietenie si solidaritate,
Constantin Cretu

Presedintele Comitetului Fondator al Partidului Socialismului Participativ Roman

 

 

The change of the name of Socialist Alliance Party from Romania into Romanian Communist Party is not sustained by an adequate ideological base

Romanian Participatory Socialism Party
www.pspr.forumul-social.ro
E-mail: pspr@forumul-social.ro 
Bucharest / Romania

Press Release

The change of the name of Socialist Alliance Party from Romania into Romanian Communist Party is not sustained by an adequate ideological base.

The capitalist society is draw backing the greatest majority of the world population  and act subtly and with perseverance for growing defeatism and intimidation of the people in order to not act united to replace the "dictatorship of capital" by "participatory democracy of the working people" able to build a society where no longer exists exploitation and poverty. The reality proved that the masses do not have a "common consciousness" they have only "the common interests." Just these "common interests" cause them to act for changes. But this changes must be of substance rather than form as expected to do on July 3, 2010, the Socialist Alliance Party of Romania by simply changing the name in the Romanian Communist Party without changing the  programmatic documents of  this party.

The President of the Socialist Alliance Party, Constantin Rotaru (companies  and real estate owner)  has turned into an annex of his own the  Socialist Alliance Party. The Head Office of the Socialist Alliance Party from Bucharest became in time  his companies Head Office and many of its employees were promoted on leading positions in the central organs of the party to make sure that they’ll support the promotion of Mr. Constantin Rotaru personal interests. There is thus a clear motivation for the president Constantin Rotaru to do not accept " the thesis of Romanian participatory socialism" (www.pspr.forumul-social.ro) although on his last speeches said that he is promoting the replacement of "direct democracy" by "participatory democracy" .

As seen in magazine "Panorama"  issued in Moscow, during the discussions of Mr. Constantin Rotaru  with the president of the  Party of Communist from Republic of Moldavia, Vladimir Voronin, two weeks ago, Mr. Constantin Rotaru said he is a "democratic socialist " not what is in reality respectively a  " representative democratic socialist “ who has nothing in common with "participatory democracy" and " the  participatory democratic socialists" which among other things, are supporting the idea that "leadership functions into a socialist left party should be functions of executions and not functions of command” respectively that “ the parties presidents have  to be elected from among members of the Nationals Committees not by congresses for not going out of the control of the collective leadership of these parties as happened in the former Romanian Communist Party.

By analyzing the international situation  we see that  in Poland since June 8, 2010 were banned communist symbols. Hungary passed a law in the same sense and Communist Party of Bohemia and Moravia is passing  through difficult times, although is  the fourth political force in the Czech Republic.

At present the Socialist Alliance Party of Romania has not a clear ideological basis and an organizational structure on the territory  capable to sustain with necessary arguments the change of party denomination. From this reasons some of the territorial organizations have opposed to the name change. The Socialist Alliance Party leadership with two days before the Congress debate has not yet submitted to the  territorial organizations the materials which have to be approved and did not  initiate a dialogue with left political forces and militant unions from the country in order to achieve converging points of views and actions. The delegates to the congress was informed that they’ll  receive the materials for Congress debate only before the entrance on the Congress hole.

The acquisition by Alliance Socialist  Party of  the name of the Romanian Communist Party, at a time when the country pass through  a deep economic crisis without promoting  by his programmatic documents a proper ideological base adequate to the new party name and to the realities of our country, hoping that the unhappy people would prefer the "name of the party" instead of " a suitable ideological basis" capable to support their interests can compromise for a long period of time the idea of an communist party in Romania.

Deserve also noted that while the Party of Communist from Republic of Moldavia (which Mr. Constantin Rotaru visited in 2009 without taking a stand against the anti-Romanian position promoted through  the so called "Moldavian language" instead of Romanian language and the attempt for registration in Romania of an antinational "Associations of Moldavians from Romania" and two weeks ago for  "bilateral consultations” before the Congress) is interested ,at present, for changing the name of the communist party into the Party of Social Action from Republic of Moldavia, Mr. Constantin Rotaru came back from Chisinau more determined to change  the name of Socialist Alliance Party into Romanian Communist Party.

On the frame of the  Executive Committee of the European Left Party, where I acted as elected member from 2004 until December  2007 and in my correspondence with the  communist, workers' and leftist socialist parties from  worldwide starting from  2004, I have drawn attention to the fact that Romania is a laboratory where are tested different strategies for compromising  and stopping the evolution of  the left parties and I asked to organize joint actions in which analyzing our common past and present experience to find the most appropriate ways for counteracting the capitalist society actions for compromising the  communist ideology grounded by Marx and implemented according to the concrete conditions from different countries by other important communist leaders. When I made this appeal I took into account the conclusion of Albert Einstein which told that “ we cannot solve the problems with the same methods with which we created ”.  

As I said in many domestic and international circumstances "the solidarity appeared as a form of expression on Left area but unfortunately now is promoted with more efficiency in the  right area .This is the reason for what we welcome the recent common  actions of solidarity of the Greek Communist Party and Communist Party of Portugal held in Warsaw to support the right of existence in this country of a communist party. Unfortunately anticommunist laws will be extended  in the near future in many countries in Europe and around the world and this will be possible to be counteracted only  through a unitary and common approach of the  Marxist theory through the positive results and gaps in the concrete practice of the period of the real socialism in Europe. Only through a such analysis, based by  common conclusions and actions of the  workers, communist and left socialist parties from all over the world  will find ways to promote the Marxist theory in concordance with the exigencies of the evolution of  human society in this Century as an objective necessity for changing current capitalist societies which is  in a deep economic, social, political and moral crises and  will be able to act together as " the working peoples" to become the driving force able to lead this change of political system.

The friendship and solidarity,
Constantin Cretu

President of the Founding Committee of  the Romanian Participatory Socialism Party

up