DECLARAŢIE împotriva vizitei lui Mihail Gorbaciov în România

Pe 14 Aprilie 2010 la ora 12  va sosi la Bucurest fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov. Aceasta va face o declaraţie de presă la sosirea pe aeroportul Băneasa după care la ora 14 va avea întâlniri private cu 22 de persoane printre care se vor număra şi foştii preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu iar la ora 19 va participa în calitate de invitat de onoare la lansarea cotidianului “Puterea”.

În conformitate cu adevărul istoric, relaţiile dintre partidele  din fostele ţări socialiste europene şi  Partidul Comunist al Uniunii Sovietice nu a fost bazate pe egalitate şi solidaritate, fiind relaţii bazate pe o subordonare militară, economică şi politică (singura ţară din care Uniunea Sovietică şi-a retras bazele sale militare în 1958, fiind România).

Pentru o mai bună înţelegere Uniunea Sovietică dădea înainte de 1989 fiecărui stat socialist europen o cotă de ţiţei reprezentând o tonă pentru fiecare cetăţean al acestor ţări. În timpul conducerii lui Mihail Gorbaciov, România, ţara cu mai mult de 23 milioane de locuitori a primit o cotă de numai 3 milioane tone de ţiţei şi plata a fost acceptată numai în produsele alimentare.

Această subordonare a permis lui Mihail Gorbaciov, Secretarul General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, să coordoneze în mod direct, în 1989, în cooperare cu George Bush, preşedintele Statelor Unite ale Americii (după întâlnirea de la Malta), precum şi cu alţi lideri din ţările capitaliste vest-europene ca Francois Mitterrand, distrugerea sistemului socialist europen, finalizând aceste initiative personale prin dispariţia din viaţa politică şi a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.  

În octombrie 1989 Mihail Gorbaciov a pus în practică, aşa-numita "Doctrina Frank Sinatra" (după cântecul acestui cântăreţ intitulat "I Did It My Way") promovând ideea că "fiecare ţară trebuie să-şi decidă singură drumul ei de evoluţie". Întrebarea care se pune este ce fel de evoluţie a gândit Mihail Gorbaciov pentru fostele ţări socialiste europene, atunci când, în 1989, el personal a schimbat pe toţi foştii conducători ai acestor ţări. În România el şi-a realizat planul său de schimbare a conducerii de partid, cu ajutorul a peste 38.000 specialişti din trupele militare sovietice speciale, sosiţi în ţară ca turişti şi care au creat cadrul necesar pentru "o lovitură militară de stat" pe 22 decembrie 1989.

Studiile istorice făcute după 1989 au dovedit adevărul că, în România ,în decembrie 1989 a avut loc o "lovitură de stat militară". Participarea trupelor speciale militare sovietice este menţionată în documente oficiale. În acelaşi timp, fostul prim-ministru Petre Roman a menţionat într-un interviu televizat că deoarece aceşti peste 38.000 "turişti sovietici"  nu au părăsit  România la sfârşitul lunii decembrie 1989, a fost obligat să solicite şefului Serviciului Român de Informatii, Mihai Caraman să solicite oficialităţilor sovietice să-şi retragă "turiştii"de pe teritoriul ţării noastre.
În ziarul Adevărul din 29 decembrie 2009 a fost publicat sub semnăntura ziaristului Mihai Voicu, un interviu cu fostul căpitan Mihai Lupoi care la data de 22 decembrie 1989 a luat cuvântul la TVR, în numele armatei române, informând că fostul general Nicoale Militaru (care fusese deconspirat ca spion sovietic şi exclus din armată de Ceauşescu), a fost numit noul ministru al armatei române. El a făcut acest anunţ, înainte ca aceast general, să fie numit oficial în această funcţie de către noul lider al Frontului Salvării Naţionale, Ion Iliescu, un apropiat al lui Mihail Gorbaciov.
Cu această ocazie, Mihai Lupoi a recunoscut că, înainte de decembrie 1989 "el a fost bun prieten cu Maiorov, şeful rezidenţei sovietice de spionaj militar (GRU) de la ambasada sovietică din Bucureşti, care îi dădea nişte biscuiţi foarte buni din Danemarca, pentru fiul său".

În timpul festivităţilor de aniversare a "căderii zidului  Berlinului", din acest an, a fost o concurenţă puternică la nivel internaţional între Mihail Gorbaciov şi Lech Walesa în ceea ce priveşte prioritatea şi importanţa acestora, în distrugerea sistemului socialist euroepan. S-a dovedit încă odată că trădătorii sistemului socialist nu au nicio cetăţenie, ei au numai interese personale, meschine şi egoiste.

În prezent, fostele ţări socialsite trec printr-o foarte dificilă şi complexă viaţă economică, socială şi politică într-o societate capitalistă ajunsă în faza imperialismului agresiv care asociind comunismul cu fascismul încearcă, în prima etapă, interzicerea simbolurilor comuniste şi în a doua etapă interzicerea tuturor partidelor şi mişcărilor muncitoreşti, socialiste de stânga şi comuniste din întreaga lume. Activitatea trădătoare a lui Mihail Gorbaciov după înţelegerea de la Malta cu Bush, a contribuit decisiv la distrugere sistemului socialist european în 1989 şi în prezent este un mare ajutor dat cercurilor capitaliste cele mai reacţionare pentru motivarea activităţilor lor de distrugere a sistemului  socialist pe plan mondial. Trebuie deci acţionat cu fermitate şi condamantă prin toate mijloacele de către toate partidele muncitoreşti, socialiste de stânga şi comuniste din întreaga lume activitatea trădătoare trecută şi prezentă a fostului Secretar General al PCUS Mihail Gorbaciov care după distrugerea sistemului socialsit din Europa a devenit un promotor al interesor imperialiste ale oligarhiei mondiale.

Apreciem că a sosit momentul ca partidele muncitoreşti, socialiste de stânga şi comuniste din fostele ţări socialiste europene să facă o analiză obiectivă a rezultatelor pozitive şi negative obţinute prin punerea în practică a teoriei socialiste în ţările lor în Secolul XX.

Numai printr-o  analiză obiectivă şi concluzii realiste putem găsi împreună cele mai eficiente direcţii de acţiune pentru a apropia noile generaţii din ţările noastre de teoria socialismului participativ şi pentru a le mobiliza pentru a pune în practică această teorie cu o eficienţă, la începutul secolului XXI.

Mai mult decât oricând, în prezent, este necesar să fie organizate de către partidele muncitoreşti, socialiste de stânga şi comuniste din fostele ţări socialiste europene întâlniri la care să participle şi delegaţii din toate ţările socialiste existente şi partidele progresiste interesate din intreaga lume, având ca principal scop de a găsi împreună puncte de vedere comune în ceea ce priveşte aspectele pozitive şi negative rezultate din punerea în practică a teoriei socialiste în şi între ţările socialsite din Europa în secolul XX şi soluţii de a contracara ofensiva capitalistă împotriva mişcării socialiste mondiale printr-o strategie şi tactică comună capabilă să realizeze “o societate socialistă participativă post-capitalistă a poporului muncitor” în Secolului XXI, pe plan mondial.
 
Cu prietenie şi solidaritate,
Constantin Creţu
Preşedintele Comitetului Fondator al Partidului Socialismului Participativ Roman

 

S  T  A  T  E  M  E  N  T
against the visit of Mihail Gorbaciov in Romania on April 14,2010

 

On April 14, 2010 at 12 AM will arrive in Bucharest the former Soviet leader Mihail Gorbaciov. This will make a statement on arrival at Baneasa airport then at 2 PM he’ll have a private meeting with 22 people including the former presidents Ion Iliescu and Emil Constantinescu. At 7 PM he’ll attend as guest of honor the launch of the daily newspaper "The Power." 

In accordance with the historical truth the relations between the parties from European socialist countries and the Communist Party of Soviet Union was not based by equality and solidarity ,being relations based by a military, economic and political subordination(the only country from which the Soviet Union withdrawal his military bases, on 1958, being Romania).

For a better understanding, the Soviet Union, was giving before 1989 to to each former European socialist county a quota of crude oil representing one tone for each citizen of this countries. During the leadership of Mihail Gorbaciov, Romania, country with more than 23 millions people received a quota of only 3 millions tons crude oil and payment was accepted only in food-stuff products.

This subordination permitted to Mihail Gorbaciov  the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union to coordinate directly, on 1989 ,  in cooperation with George Bush, the president of the United State of America (after Malta meeting) and other capitalist leaders of West European countries as Francois Mitterrand, the destruction of  the European socialist system, ending his personal initiatives by the disappearance from the political life also of the Communist Party of Soviet Union.

On October 1989 Mihail Gorbaciov putted in practice the so called “Frank Sinatra Doctrine” (after the song of this singer called “I Did It My Way”) promoting the idea that” each country have to decide his own  way of evolution” . The question is what kind of evolution thought Mihail Gorbaciov for the former European socialist countries when, on 1989, he personally changed all the former leaders of this counties. In Romania he realized his plan for changing the country leadership with the help of over 38000 specialists from soviet military special troupes, arrived on the country as tourists and which created the necessary frame for “a military State strike" on 22nd December 1989.
                     
The historical studies made after 1989 proved the truth that in Romania on December 1989 was a "state military strike". The participation of the special soviet military troops is mentioned in officially documents. On the same time the former prime-minister Petre Roman mentioned in a TV interview that because this over 38000" soviet tourists" did not leave" Romania at the end of December 1989 he was obliged to ask to the Chief of the Romanian Service of Foreign Information, Mihai Caraman to speak with the soviet authorities to call back their " tourists" from our  territory.

On the newspaper Adevarul (The Truth) from 29th December 2009 was published by the journalist Mihai Voicu an interview with the former captain Mihai Lupoi which on 22nd December 1989 took the flow on the TVR (Romanian National Television)  ,on behalf of the Romanian army, informing that the former general Nicoale Militaru (which was discovered as being soviet spy and putted out of the army before 1989 ) was appointed as the new minister of the army. He made this announcement before as this general to be nominated officially in this function by the new leader of the Romanian Salvation Front, Ion Iliescu ,an intimate of Mihail Gorbaciov.
With this occasion Mihai Lupoi recognized that before December 1989 "he was good friend with Maiorov, chief of the soviet military espionage residency (GRU) on the Soviet Embassy in Bucharest, which was giving to him biscuits from Denmark, for his son".

During the festivities for celebrating "the fall of Berlin wall" , at the end of year 2009, was a strong competition at international level between Mihail Gorbaciov and Lech Walesa regarding their  priority and importance in destroying the European socialist system. Was proved again that indifferent of nationality the traitors have only individual, obscure and selfish interests. 

At present, the former socialist countries are going through a very difficult and complex economic, social and political life in a capitalist society reached in an  aggressive imperialism which  associating the communism with fascism attempts in the first stage, the banning of communist symbols and on the second stage to ban all parties and workers', left socialist and communist movements from all over the World. The traitor activity of  Mihail Gorbaciov  after the personal meeting in  Malta with Bush, contributed decisively to destroy the socialist system in Europe in 1989 and now is a big help for the  most reactionary capitalist circles in their activities for destroying the socialist system in all the World.

 Must therefore acted firmly and condemned by all means by all workers', left socialist and communist parties from all over the World the past and present treacherous activities of Mihail Gorbaciov, the former General Secretary of Communist Party of Soviet Union which after the destruction socialist system in Europe  became an important  promoter of the imperialist interests of the  World  oligarchy.

We appreciate that it is time that workers', left socialist and communist parties from the former European socialist countries to make an objective analysis of positive and negative results obtained by implementation of socialist theory in the twentieth century in their countries. Only by realistic analysis and objective conclusions we can find together the most efficient directions of action for approaching the new generation of our countries closer to the theory of participatory socialism and to mobilize them to implement with efficiency in practice  the socialist  theory at the beginning of XXI Century.

More than ever, now, should be organized by workers', left socialist and communist parties from the former European socialist countries meetings at which to participate delegations from all existing socialist countries and progressive parties from all over the World with the main purpose of finding common views regarding the positive and negative results of the implementation of socialist theory in and between the former socialist countries in Europe in the twentieth century and solutions for counteracting the capitalist offensive against the socialist movement by common strategies and tactics able to achieve "a post-capitalist participatory socialist society of working people" in this century, worldwide.

With friendship and solidarity
Constantin Cretu

President of  Founding Committee of Romanian Participatory Socialism Party

up