EN SP

DECLARAŢIE cu privire la necesitatea luptei comune pentru "Decolonizarea Informaţiei pe Plan Mondial"

Stimaţi Prieteni, 

La începutul Anului Nou 2010 vă propunem să puneti pe ordinea de zi a activitatilor dumneavoastră,  lupta noastră comună pentru "Decolonizarea Informaţei pe Plan Mondial". Ştim cu toţii că societatea capitalistă nu iubeşte adevărul. Întregul sistem capitalist se bazeaza pe minciună, trădare şi răzbunare. A sosit momentul să  folosim informaţia corectă în avantajul nostru. Mass-media capitalistă  nu  sprijină obiectivele şi idealurile noastre.

Trebuie deci să găsim posibilităţi de a ieşi din această izolare capitalistă impusă tuturor partidelor şi mişcărilor muncitoreşti, socialiste de stânga şi comuniste din întreaga lume. În prezent o informare reală şi în timp util între noi este o adevărată forţă pentru fiecare în parte.

De multe ori le-am spus spus tovarăşilor mei ca „în clitate de militanţi socialişti de stânga nu trebuie să ne temem de ceea ce ne spun membrii partidelor noaste, simpatizanţii sau alte persoane, trebuie să ne temem numai de ceea ce gândesc şi nu au curajul să ne spună”.

Este timpul ca în activitatea noastră viitoare să punem accentul pe dialog, cooperare, solidaritate şi unitate. Nu putem schimba lumea, dacă nu încercăm să ne schimbăm în primul rând pe noi.
Dialogul  şi  informarea corectă între noi va creşte încrederea şi unitatea şi ne va ajuta să găsim şi  să promovăm activităţi comune care vor crea cadrul politic necesar pentru ca cetăţenii ţărilor noastre să devină forţa motrică a edificării „socialismului participativ post-capitalist al poporului muncitor”.

În prezent, America Latină este un continent revoluţionar care luptă pentru „un nou spaţiu public” în favoarea popoarelor din America Latină. O mulţime de personalităţi politice din ţările din America Latină şi-au exprimat conveingerile lor socialiste şi lupta pentru independenţă şi suveranitatea ţărilor lor.

Acesta este motivul pentru care Comitetul Fondator al Partidului Socialsimului Participativ Român acţionează pentru a adâncii dialogul politic şi cooperarea cu toate partidele şi mişcările socialiste de stânga din America Latină şi din întreaga Lume pentru a le pune la dispoziţie experienţa socialiştilor de stânga din ţara noastră, din trecut şi prezent, pentru a putea evita deficienţele care au existat în fostul sistem socialist european şi pentru o mai bună înţelegere a tezelor privind necesitatea trecerii de la „socialismul reprezentativ post-feudal de Stat” la „socialismul particiaptiv post-capitalsit al poporului muncitor”.

Cu prietenie şi solidaritate,
Constantin Creţu
Preşedintele Comitetului Fondator, Bucureşti, 5 ianuarie 2010

up

 

 S  T  A  T  E  M  E  N  T  regarding the necessity of our common struggle for "decolonization of information" all over the World

Dear Friends,

At the beginning of the New Year 2010 we propose you to put in your work agenda also our common struggle for "Decolonization of the Information all over the World". We all know that the capitalist society do not like "the truth". All the capitalist system is based by lie, betrayal and revenge. It's time to use the correct information in our advantage. The capitalist mass media is not supporting our goals and ideals. We have to find possibilities to escape from this capitalist seclusion imposed to all workers, left socialist and communist parties and movements from all over the world. Today a truth information sent in due time between us is a real force for each of us.

Many times I told to my comrades: as left socialist militants we never have to afraid about what are telling to us the members, the followers or other people, we have to afraid only about they are thinking and have not the courage to tell to us".

It's time as in our future activity to put accent by dialogue, cooperation, solidarity and unity. We cannot change the world if we do not try to change us first. The dialogue and correct information between all of us will increase our confidence and unity and will help us to find and promote common activities which will create the necessary political frame as the citizens of our countries to become the diving forces in building in our countries a "participatory socialism post-capitalist of working people".

At present Latin America is a revolutionary continent fighting for "a new public space" on the favor of the Latin American peoples. A lot of political personalities from Latin American countries expressed their socialist believes and fight for the independence and sovereignty of their countries.

This is the reason for what the Founding Committee of the Romanian Participatory Socialism Party is acting for approaching the political dialogue and cooperation with all left socialist parties and movements from all Latin America and all over the World ,for putting  at their disposal the experience of the Romanian left socialists from the past and present on the idea of being avoided the deficiencies witch existed on the former European socialist system   and for a better understanding of our theses regarding the necessity of passing from "the representative socialism post-feudal of State " to  "the participatory socialism post-capitalist of working people" . 

With friendship and solidarity,
Constantin Cretu
President of Founding Committee Bucharest: 5th January 2010

up

 

LLAMAMIENTO con vista a la necesidad de nuestra lucha comun para decolonizar la informacion en todo el Mundo

Queridos Amigos,

Para el  año 2010 le proponemos  que pongan en sus agendas de trabajo nuestra la lucha común por "la descolonización de la información en todo el Mundo". Todos sabemos que a la sociedad capitalista no les gusta "la verdad". Todo el sistema capitalista se basa por la mentira, la traición y la venganza. Ha llegado el momento de utilizar la información correcta en nuestro beneficio. Los medios de comunicación capitalista no apoyan  nuestros objetivos e ideales. Tenemos que escapar de este aislamiento capitalista impuso a todos los partidos y movimientos trabajadores, de la izquierda socialista y comunistas, de todo el mundo. En el presente una información  real enviada  con tiempo entre nosotros es una fuerza real para cada uno.

Muchas veces yo le he dicho a mis compañeros que" como militantes de la  izquierda socialista no debemos tener miedo de lo que están diciendo los miembros, los seguidores o de otras personas, nosotros tenemos que temer sólo de lo que esos no tienen el coraje de expresar en frente de nosotros".

Es hora de que en nuestro futuro actividad debemos poner mayor énfasis en el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la unidad. No podemos cambiar el mundo sin de tratar cambiarnos nosotros primero.
El diálogo y una correcta información entre todos aumentara nuestra confianza y unidad, y nos ayudará a encontrar y promover actividades comunes que crearan el marco politico neccesario para que nuestos ciudadanis llegar de ser la fuerza motriz en la construcción en nuestros países del" socialismo participativo post-capitalista, de los pueblos  trabaja dores ".

En la actualidad América Latina es un continente revolucionario luchando por "un nuevo espacio público" en favor de los pueblos de América Latina. Una gran numero de personalidades políticas de los países de América Latina expresaron sus convincciones socialistas y luchan por la independencia y la soberanía de sus países.

Esta es la razón por lo que el Comité Fundador del Partido del Socialsimo Participativo Rumano está actuando para abordar el diálogo político y cooperación con todos los partidos socialistas de izquierda y movimientos de toda América Latina y del todo el Mundo, para poner a sus disposición la experiencia de la izquierda socialista rumana del pasado y presente ,para poder evitar las deficiencias  que han existido en el antiguo sistema socialsita europeos  y para una mejor comprensión de las tesis con vista a la necesidad de pasar del "socialismo rpresentativo post-feudal de Estado" al "socialismo participativo post-capitalist del pueblo trabajador".

Con la amistad y la solidaridad,
Constantin Creţu
Presidente del Comité Fundador; Bucarest: 5
de Enero 2010

up